Stichting Albert Asjes Fonds

Stichting Albert Asjes Fonds

Wie was Albert Asjes, en wat is het Albert Asjesfonds?
De heer Albert Asjes, geboren op 17 mei 1864, was een landbouwer in Castricum, met een grote boerderij in het gebied dat nu wordt aangeduid als Albert ’s Hoeve. Hij was niet getrouwd, en gedurende vele jaren was hij voorzitter van de kerkvoogdij van de -toen- Nederduitsch Hervormde Kerk in Castricum.
Bij zijn overlijden in 1939 bleek uit het testament, dat hij zijn bezittingen – onder aftrek van enkele legaten - naliet aan een op te richten zelfstandige stichting met de naam Albert Asjesfonds. Deze Stichting diende de Albert’s Hoeve (boerderij en bijbehorende gronden) in stand te houden, en de revenuen hieruit te besteden aan godsdienstige en liefdadige doeleinden. Het bestuur van de Stichting werd in handen gegeven van de kerkvoogdij van de Nederduitsch Hervormde Gemeente in Castricum.
Krachtens het testament kon de stichting de goederen niet verkopen, maar via een rechterlijke uitspraak werd de stichting in 1976 echter toch gemachtigd tot verkoop van haar bezittingen. Zodoende was het mogelijk om in 1977 de grond en de boerderij aan de Gemeente Castricum te verkopen. Deze ontwikkelde daar een nieuwe woonwijk, nu nog steeds bekend als Albert’s Hoeve. In 1977 (na bovengenoemde verkoop) en in 2006 (fusie met de Gereformeerde Kerk en vorming van de Protestantse Kerk Castricum) vonden statutenwijzigingen plaats. Onder meer hierdoor behoeven bestuursleden geen kerkrentmeester meer te zijn, hetgeen de zelfstandigheid van de stichting versterkte. Wel moet nog steeds jaarlijks rekening en verantwoording worden afgelegd aan het College van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Castricum, als toezichthouder. Bestuursleden worden ook door dit college benoemd.
Beleid van het Albert Asjesfonds
De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het beheren van het vermogen van de Stichting.
Het belegd vermogen bedraagt momenteel ca. € 2 miljoen. Bij het beheren van het vermogen in aandelen en obligaties wordt het bestuur ondersteund door deskundigen van de Rabobank. Dit vermogen wordt belegd met een zogenaamd “neutraal “risicoprofiel.
Daarnaast bezit de Stichting landbouwgronden in Castricum, Sleen en Hulst. Voor het beheer van deze gronden wordt de Stichting bijgestaan door KKG (Rentmeesters en makelaars in kerkelijk onroerend goed).
De netto revenuen worden toegekend aan goede doelen die de Stichting zelf om een bijdrage hebben gevraagd. Daarnaast onderneemt het bestuur ook zelf initiatieven om financiële ondersteuning te verlenen. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd door het bestuur:
• de activiteit moet bij voorkeur op enigerlei wijze aan Castricum en omgeving zijn verbonden of een relatie hebben met de Castricumse kerkleden;
• de bijdrage wordt bij voorkeur aan kleinere instellingen verleend;
• het Asjesfonds draagt ten hoogste 50% bij van het voor een activiteit of project benodigde bedrag, hoewel in bijzondere situaties uitzonderingen mogelijk mogen zijn;
• ondersteuning van de Protestantse Gemeente Castricum zal met name op projectmatige wijze plaatsvinden.
Ontvangen verzoeken om een bijdrage zullen door het bestuur op hun merites worden beoordeeld, en uiteraard worden getoetst aan bovengenoemde criteria.