Gezinsdienst voor verstandelijk gehandicapten IJmond

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst.
Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders.
Ook belangstellenden zijn  welkom!

Op  31 maart a.s. is er een aangepaste gezinsdienst.

Het jaarthema is: ”VAREN“.  

De dienst wordt gehouden in de Vredevorstkerk,  Laan der Nederlanden 152 te Beverwijk

De voorganger in deze dienst is  Ds. Barbara de Groot.

Het thema is: “JONA” De dienst begint om 15.00 uur. 

In de kerkdienst wordt er gebeden, zingen we, luisteren naar het lezen uit de bijbel, de verkondiging en is er een collecte.
Voor de collecte kunt u bloemen/fruit meenemen voor de zieken en voor mensen, die extra aandacht nodig hebben of geld voor het in stand houden van de diensten.
Na de kerkdienst drinken we koffie/thee of frisdrank met wat lekkers 
Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!
Neem hierover vóór 30 maart a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.
Wij nodigen u van harte uit voor de dienst 
Tot ziens op  zondag 31 maart a.s.