Beleid veilige kerk

Als Protestantse Kerk Castricum willen we een veilige omgeving bieden aan allen die zich met ons verbonden voelen, veilig om te kunnen zijn wie je bent en veilig om jouw geloof te beleven: Een veilige kerk voor iedereen.
Het lijkt vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden en maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Er is ruimte voor de inbreng van eenieder. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen.
Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Want ongewenste intimiteiten of grensoverschrijdend gedrag, maar ook financiële malversatie, intimidatie en dreiging, kunnen ook binnen een kerk plaats vinden.
De kerkenraad heeft op 4 juli 2022 het beleidsdocument ‘Veilige kerk’ en daarmee ook de ‘Gedragscode kerkelijke vrijwilligers’ vastgesteld.
De volledige tekst van het beleidsdocument is hier te vinden.
Het gesprek over ‘Veilige kerk’ is met het vaststellen van het beleid niet afgelopen: zowel in de kerkenraad, in de werkgroepen als tijdens gemeentevergaderingen zal het beleid met enige regelmaat aan de orde worden gesteld.

Vertrouwenspersoon
In regionaal verband is afgesproken dat de in de plaatselijke kerken aangestelde vertrouwenspersonen ten dienste staan voor gemeenteleden in de ‘eigen’ gemeente maar ook voor de leden van de Protestantse kerken in de regio. We werken hiervoor samen met de Protestantse kerken in Heiloo, Limmen, Uitgeest-Akersloot, Heemskerk, Beverwijk en Velsen-Noord. Zo kan elk gemeentelid een vertrouwenspersoon van haar of zijn voorkeur benaderen.
De namen en de contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn vermeld op de pagina "Belangrijke adressen" en in Over & Weer
Gedragscode kerkelijke vrijwilligers
Voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Kerk Castricum is een gedragscode opgesteld. Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten.
Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert, over omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar.
De kerkenraad vraagt alle kerkelijke vrijwilligers deze omgangsregels na te leven.
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Ik doe geen mededelingen aan derden over zaken die mij vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen. Ik moet de geheimhouding doorbreken als er gevaar of schade kan worden voorkomen, mits ik er alles aan heb gedaan om toestemming van de betrokkene te krijgen om de geheimhouding te doorbreken.
14. Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. In het gebruik hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd.
15. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag.