Pastoraat

Pastoraat is een kerkelijk woord dat heel eenvoudig betekent: omzien naar elkaar. Het is één van de kerntaken van een kerk, en in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden. Omzien naar elkaar vormt immers de basis voor een geloofsgemeenschap waarin we elkaar vertrouwen en weten te vinden.

Pastoraat houdt in dat in moeilijke situaties, als het leven iemand voor belangrijke vragen en keuzes stelt, niemand alleen hoeft te gaan, maar dat er mensen zijn die een tijdje met zo iemand meelopen. En die op vrijwillige basis in zorgen, in vreugde en verdriet willen delen. Voor christenen is Jezus Christus een bron van inspiratie voor zo'n menslievende levenshouding.

Leden van onze kerkelijke gemeente worden in hun zorg voor elkaar ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker, die hiervoor een professionele opleiding hebben genoten.
 

Werkgroep Pastoraat/blokvoorzitters

De Werkgroep Pastoraat in de Protestantse Kerk te Castricum coördineert en organiseert de gezamenlijke pastorale taak en geeft deze vorm in het bezoekwerk en in bijeenkomsten en activiteiten.
Ook kan de Werkgroep Pastoraat initiatieven ontwikkelen die gericht zijn op de opbouw van de plaatselijke kerk.De Werkgroep Pastoraat bestaat uit vertegenwoordigers van de blokteams tezamen met de werkgroep voorzitter, de kerkelijk werker en de pastorale ouderling(en).

Er zijn twee blokteams ( v.h. blok 1,2 en 3, resp. blok 4, 5 en 6) en een groep ouderenbezoekers( blok 7: de verzorgings-/verpleeghuizen). De twee blokteams organiseren per blok de jaarlijkse winterbijeenkomsten.

 Contactpersonen

Voor het pastorale werk is een aantal vrijwilligers beschikbaar als contactpersoon. Zij onderhouden de contacten met de leden van de gemeente die daar prijs op stellen. Ook signaleren ze wanneer leden van de kerkelijke gemeente bijzondere pastorale zorg nodig hebben.

Zij en andere bezoekers kunnen nieuw-ingekomenen bezoeken, maar ook een bezoek brengen n.a.v. een geboorte, bij ziekte en ter gelegenheid van verjaardagen (80+) of jubilea.  Er wordt speciale aandacht geschonken aan ouderen, zieken en eenzame gemeenteleden.

De blokteams worden gecoördineerd door een blokvoorzitter. In voorkomende gevallen kan op hen ook een pastoraal beroep gedaan worden.

Blokvoorzitters

Blok 1,2 en 3 (‘alle adressen met postcode 1901,
maar niet 1901 GA t/m GW en 1901 LA t/m LT ):    
IJmte van Gosliga (tel. 0251-656013)

Blok 4,5 en 6 (alle adressen met postcode 1902 en 
1901 GA t/m GW en 1901 LA t/m LT):
Leny Witte (tel. 0251-671010) 

Blok 7:  (De verzorgingshuizen):  

Pastor Eveline Masetti (tel. 06-10571560)
 

Pastoraat telefoon

M.i.v. september 2017 is er een pastoraat telefoon. U kunt naar nummer 06 472 174 10  bellen met vragen over (pastoraal) bezoek voor uzelf of voor andere gemeenteleden. Enkele leden van het pastoraal team bezetten dit meldpunt. Zij koppelen de binnenkomende vragen om bezoek aan de hiervoor beschikbare contactpersonen en bezoekers
.

Pastoraal ouderling en pastoraal team

Pastoraal ouderling mevrouw Han van Konijnenburg ondersteunt de predikant en de kerkelijk werker bij het bieden van pastorale zorg aan gemeenteleden.

Voor pastorale vragen kunt u bellen met de pastoraat telefoon: 06 472 174 10  of met de pastores.

De leden van het pastoraal team bieden pastorale zorg aan nabestaanden na het overlijden van de partner of een gezinslid. Het team bestaat uit ervaren en veelal geschoolde vrijwilligers. Contactpersoon is Corrie Verveer, tel. 0251- 654807.
 

Centraal adres
Voor alle vragen betreffende de organisatie en de activiteiten van de werkgroep pastoraat kunt u de voorzitter van de werkgroep IJmte van Gosliga benaderen, tel. 0251- 656013.