Pastoraat

Pastoraat is een kerkelijk woord dat heel eenvoudig betekent: omzien naar elkaar. Het is één van de kerntaken van een kerk, en in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden. Omzien naar elkaar vormt immers de basis voor een geloofsgemeenschap waarin we elkaar vertrouwen en weten te vinden.

Pastoraat houdt in dat in moeilijke situaties, als het leven iemand voor belangrijke vragen en keuzes stelt, niemand alleen hoeft te gaan, maar dat er mensen zijn die een tijdje met zo iemand meelopen. En die op vrijwillige basis in zorgen, in vreugde en verdriet willen delen. Voor christenen is Jezus Christus een bron van inspiratie voor zo'n menslievende levenshouding.

Leden van onze kerkelijke gemeente worden in hun zorg voor elkaar ondersteund door de predikant en de kerkelijk werker, die hiervoor een professionele opleiding hebben genoten. 

Werkgroep Pastoraat

De Werkgroep Pastoraat in de Protestantse Kerk te Castricum coördineert en organiseert de gezamenlijke pastorale taak en geeft deze vorm in het bezoekwerk en in bijeenkomsten en activiteiten.
Ook kan de Werkgroep Pastoraat initiatieven ontwikkelen die gericht zijn op de opbouw van de plaatselijke kerk.De Werkgroep Pastoraat bestaat uit vertegenwoordigers van de blokteams tezamen met de werkgroep voorzitter, de kerkelijk werker en de pastorale ouderling(en) en leden van het pastoraal team.

Contactpersonen

Voor het pastorale werk is ook een aantal vrijwilligers beschikbaar als contactpersoon. Zij onderhouden de contacten met de leden van de gemeente die daar prijs op stellen. Ook signaleren ze wanneer leden van de kerkelijke gemeente bijzondere pastorale zorg nodig hebben.

Zij en andere bezoekers kunnen nieuw-ingekomenen bezoeken, maar ook een bezoek brengen n.a.v. een geboorte, bij ziekte en ter gelegenheid van verjaardagen (80+) of jubilea.  Er wordt speciale aandacht geschonken aan ouderen, zieken en eenzame gemeenteleden.

Pastoraat telefoon

U kunt naar nummer 06 472 174 10 bellen met vragen over (pastoraal) bezoek voor uzelf of voor andere gemeenteleden. Enkele leden van het pastoraal team bezetten dit meldpunt. U kunt uw verhaal kwijt bij de mensen van de pastoraat telefoon, ze luisteren naar iedereen die dat wil. Het is het adres om alles wat betreft pastorale zaken aan door te geven.
Maar ook praktische zaken, bijvoorbeeld slechte radio-ontvangst van de kerkdiensten, kunnen bij de pastoraat telefoon gemeld worden, en die zorgt er dan voor dat uw opmerking bij de juiste persoon komt. De pastoraat telefoon heeft daarnaast ook een lijst van adressen en telefoonnummers waarnaar verwezen kan worden, bv. welke kerkelijke activiteiten er zijn, wie zorgt voor de zondagse autodienst, wie de contactpersoon is voor het kerkhof, enz., maar ook verwijzingen naar bv. de Stichting Welzijn voor vervoer e.d. Voor al deze zaken kunt U bij de pastoraat telefoon terecht.

Pastorale vragen 

Pastoraal ouderling mevrouw Anja van der Wiel ondersteunt de predikant en de kerkelijk werker bij het bieden van pastorale zorg aan gemeenteleden. 
Voor pastorale vragen kunt u bellen met de pastoraat telefoon: 06 472 174 10
of met de pastores.

Centraal adres

Voor alle vragen betreffende de organisatie en de activiteiten van de werkgroep pastoraat kunt u de voorzitter van de werkgroep IJmte van Gosliga benaderen, tel. 0251- 656013.