Werkgroep Vieringen

Doelstelling

Doelstelling van de werkgroep is:
onderzoekend en inspirerend bezig zijn met bewustwording, bezinning en voorlichting met betrekking
tot de eredienst;
beleid te ontwikkelen op ons kerk-zijn in en rondom eredienst/viering met inachtneming van de
veelkleurigheid van de gemeente, zoals is beschreven in het beleidsplan van onze gemeente.

Taakomschrijving

De taken van de werkgroep zijn onder andere:
* bezinning op inhoud en vorm van de erediensten
* het geven van advies aan de kerkenraad op het gebied van liturgie en het stimuleren van de bezinning daarop in   de gemeente.
* het nadenken, opstellen en bespreekbaar maken van verscheidene mogelijkheden om eredienst te vieren.
* het uitbrengen van adviezen aan de kerkenraad over de inrichting van het kerkgebouw m.b.t. vieringen
* faciliteren en stimuleren van initiatieven vanuit de gemeente...
* het periodiek evalueren van verschillende vieringen (aan de hand van tevoren geformuleerde, objectieve criteria.)

Ergens tussen de uitersten van enerzijds 'alles houden zoals het is' en anderzijds 'alles vernieuwen wat maar vernieuwd kan worden' zoekt de werkgroep haar weg. Die weg gaat de werkgroep in samenspraak en afstemming met wat in de gemeente leeft aan wensen en verlangens. De werkgroep heeft als advieslichaam geen eindverantwoordelijkheid. De uiteindelijke beslissingen worden genomen in de kerkenraad.

Samenstelling

Om het werk rond de erediensten goed te organiseren, zijn verschillende interesses nodig in de werkgroep. Daarbij valt te denken: muzikale, liturgische, theologische, maar ook praktisch-organisatorische bekwaamheden.
Het streven is om in de werkgroep vertegenwoordigers te hebben vanuit:
team van predikanten en kerkelijk werkers
organistencommissie
koren
gezinsvieringen
roostermakers en zij die contact onderhouden met de (gast)voorgangers
experimentele en andersoortige diensten (Thomas, Taizé, Iona e.a.)

Werkwijze en verantwoording
De werkgroep informeert bij de kerkenraad en overige werkgroepen en gemeenteleden welke wensen er zijn ten aanzien van de erediensten.
Zij stelt een begroting op van de kosten die voor het uitvoeren van de activiteiten rond de eredienst gemaakt moeten worden en dient deze begroting in bij de kerkenraad.
De werkgroep vergadert zoveel als nodig is en maakt van elke vergadering een verslag en een besluitenlijstje.
De werkgroep geeft de kerkenraad en de gemeente een terugblik op de activiteiten van het afgelopen seizoen en geeft verantwoording van de gemaakte kosten.

 Het e-mailadres van de werkgroep is: dit adres.