Werkgroep Bezinning


De werkgroep Bezinning is eind 1980 ontstaan uit de voormalige hervormde en gereformeerde werkgroepen Bezinning (en Toerusting). De werkgroep is te zien als ‘het sluitstuk van de werkgroepenstructuur met als taak adviseren over leemten in de beleidsvorming van de PKC en daarmee de ideële basis leveren voor beleid.’
De werkgroep houdt zich vooral bezig met de invloed van trends in kerk en samenleving en let op ‘leemten, scheefgroei en tekortkomingen in het gemeenteleven’. De werkgroep ondersteunt gevraagd en ongevraagd de kerkenraad. Desgevraagd kan de werkgroep andere werkgroepen ondersteunen in het voorbereiden van hun werk.

De ‘Taakgroep Beleid’ van onze gemeente heeft enige tijd geleden een profielschets geschreven van onze PKC. Vertrekpunt van die schets is ‘Leven vanuit de kracht van een droom’. Kernpunten zijn: ‘Zoeken’, ‘Vertrouwen’ en ‘Woorden en daden’. lnhoud geven aan “Dabar’ (Woorden en Daden) belooft een open, levendige gemeente met maatschappelijke betekenis.
Met de vraag ‘Hoe bereiken wij dat’? heeft de wg. Bezinning een verzoek gekregen van de taakgroep Beleid om een proces gericht op uitwerking van de schets te ondersteunen.

Een tussentijds verslag over die ondersteuning door de wg. Bezinning is in de Kerkenraad besproken. Daarin staat als kernpunt dat onze vergrijzende, open, actieve kerkgemeenschap met de blik naar buiten vraagt om deelnemen van jongeren, met name de ‘Tussen generatie’, ook 30+ genoemd.
Voor de beschrijving van het noodzakelijke proces is uitgegaan van de noodzaak dat mensen met verschillende achtergronden en uiteenlopende idealen en doelen bij elkaar gebracht worden. Dialoog leidt, eerder dan discussie en debat, tot wederzijds begrip tussen mensen.
Inhoudelijk heeft de werkgroep gesteund op beleid dat in andere gemeenten goed heeft gewerkt. Bepaalde onderwerpen (sleutels) als Inhoud van de Boodschap, Ruimte voor samenleven, KerkPlek om te leven en Gastvrije sfeer werden van belang geacht.
De wg. Bezinning heeft voor de uitwerking samenwerking gezocht met de wg. Diaconaat. Bij die uitwerking staat centraal een proces rond Verwoorden, Verdiepen, Verbeelden, Vormgeven en Verwezenlijken. Met deze opzet is uitdrukking gegeven aan de doelstelling van de wg. Bezinning.

Januari 2016.

 Meer informatie hierover is te krijgen bij Ella van de Plassche-Boers