Kerkenraad en werkgroepen

De Kerkenraad is het beleidsbepalende orgaan van de Protestantse Gemeente van Castricum. Zij bepaalt het beleid door het bespreken van en het nemen van besluiten over o.a. de plannen en verslagen van de werkgroepen, de financiële zaken en over de contacten met de Raad van Kerken en de geestelijke verzorging van Dijk en Duin. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen.

Van tijd tot tijd wordt een gemeentevergadering gehouden om de gemeente te raadplegen, te informeren of om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.                                                                                                                                                          

Samenstelling                                              

De Kerkenraad bestaat uit de predikant,  ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen; er wordt op toegezien dat alle werkgroepen van de Protestantse Gemeente in de kerkenraad zijn vertegenwoordigd. Het betreft de volgende werkgroepen:

> het College van Kerkrentmeesters
> het College van Diakenen
> de Werkgroep Pastoraat
> de Werkgroep Vieringen
> de Werkgroep Jeugd en Jongeren

De leden van de Kerkenraad worden voor 4 jaar gekozen, met de mogelijkheid van eenmaal een herbenoeming. De kerkenraad bestaat uit:

      Mevr, Willy Spaans; ouderling, voorzitter kerkenraad 
      Mevr. Ria Ritzema; ouderling; scriba kerkenraad, werkgroep vieringen
      Ds. Rik Willemsen; predikant
      Pastor Eveline Masetti; ouderling-kerkelijk werker, lid moderamen
      Dhr. Robert Goede, ouderling-kerkrentmeester, lid moderamen
      Mevr. Anja van der Wiel; pastoraal ouderling
      Mevr. Marjan Quaak; jeugdouderling
      Dhr. Dick Beutick; diaken
      Dhr. Martin Tromp; diaken, lid moderamen
      Arnold Faber; tijdelijk adviseur

Diakenen

   Voorzitter a.i.: Johan Streefland
   Secretaris a.i.: vacant
 

Moderamen.

De dagelijkse werkzaamheden van de Kerkenraad worden uitgevoerd door het Moderamen, bestaande uit

Willy Spaans
Ria Ritzema; (scriba)
ds. Rik Willemsen
Martin Tromp
Robert Goede

 Adresgegevens zijn te vinden op de achterpagina van Over & Weer. en op deze website.

Vergaderingen.

De Kerkenraad vergadert gewoonlijk 10 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, op enkele onderwerpen na. De vergaderdata zijn in de Kerkagenda opgenomen. De agenda van een vergadering van de Kerkenraad wordt enkele dagen voordat die vergadering plaatsvindt op het mededelingenbord in beide kerken opgehangen, en op deze website gepubliceerd. Verkorte verslagen van de vergaderingen verschijnen in elke Over en Weer. 

Gemeentevergaderingen.

Voor bijzonder onderwerpen of vraagstukken kan de gemeente als geheel bijeengeroepen worden in een zogenaamde Gemeentevergadering. Tijdens een dergelijke gemeentevergaderingen kan de gemeente geïnformeerd of geraadpleegd worden en kan het door de Kerkenraad gevoerde beleid worden toegelicht.