Kerkenraad en werkgroepen

De Kerkenraad is het beleidsbepalende orgaan van de Protestantse Gemeente van Castricum. Zij bepaalt het beleid door het bespreken van en het nemen van besluiten over o.a. de plannen en verslagen van de werkgroepen, de financiële zaken en over de contacten met de Raad van Kerken en de geestelijke verzorging van Dijk en Duin. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen.

Van tijd tot tijd wordt een gemeentevergadering gehouden om de gemeente te raadplegen, te informeren of om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.
                                                                                                                                                          

Samenstelling                                              

De Kerkenraad bestaat uit de predikant,  ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen; er wordt op toegezien dat alle werkgroepen van de Protestantse Gemeente in de kerkenraad zijn vertegenwoordigd. Het betreft de volgende werkgroepen:

> het College van Kerkrentmeesters
> de Werkgroep Pastoraat
> het College van Diakenen
> de Werkgroep Vieringen
> de Werkgroep Bezinning
> de Werkgroep Jeugd en Jongeren
> de Werkgroep Communicatie

De leden van de Kerkenraad worden voor 4 jaar gekozen, met de mogelijkheid van eenmaal een herbenoeming. De kerkenraad bestaat uit:

      Mevr. Arien Blees; ouderling, voorzitter kerkenraad en moderamen
      Dhr. Peter de Bie; ouderling-kerkrentmeester; scriba kerkenraad en moderamen
      Dhr. Pieter Steen; ouderling-kerkrentmeester; 
      Ds. Dick van Arkel; predikant, lid moderamen
      Ds. Suzan ten Heuw, predikant
      Mevr. Eveline Masetti, ouderling-kerkelijk werker
      Dhr. Johan Streefland; diaken
      Dhr. Martin Tromp, diaken, lid moderamen
      Marijke Scheffer-Vancrayelinghe, ouderling, wg. jeugd en jongeren
      Mevr. Ella van de Plassche, ouderling, werkgroep bezinning en werkgroep communicatie
      Mevr. Han van Konijnenburg; ouderling en werkgroep pastoraat
      Dhr. Pieter Verveer; ouderling-kerkrentmeester. lid moderamen
      Mevr. Ria Ritzema, ouderling, werkgroep vieringen
 

Diakenen

Voorzitter: Johan Streefland
Secretaris: Rick Heijmen
 

Moderamen.

De dagelijkse werkzaamheden van de Kerkenraad worden uitgevoerd door het Moderamen, bestaande uit

Arien Blees (voorzitter)
Pieter verveer (vice-voorzitter)
Peter de Bie (sciba)
Dick van Arkel
Martin Tromp

 Adresgegevens zijn te vinden op de achterpagina van Over & Weer. en op deze website.

Vergaderingen.

De Kerkenraad vergadert gewoonlijk 10 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, op enkele onderwerpen na. De vergaderdata zijn in de Kerkagenda opgenomen. De agenda van een vergadering van de Kerkenraad wordt enkele dagen voordat die vergadering plaatsvindt op het mededelingenbord in beide kerken opgehangen, en op deze website gepubliceerd. Verkorte verslagen van de vergaderingen verschijnen in elke Over en Weer. 

Gemeentevergaderingen.

Voor bijzonder onderwerpen of vraagstukken kan de gemeente als geheel bijeengeroepen worden in een zogenaamde Gemeentevergadering. Tijdens een dergelijke gemeentevergaderingen kan de gemeente geïnformeerd of geraadpleegd worden en kan het door de Kerkenraad gevoerde beleid worden toegelicht.