College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is het orgaan in onze kerk dat de belangrijkste taken op het gebied van de financien vervult.

Taken

Het College is verantwoordelijk voor de volgende taken

a. De financiële administratie. Het College van Kerkrentmeesters wil zich verzekeren van een verantwoord operationeel (korte termijn) en strategisch (lange termijn) financieel beleid, door de Kerkenraad tijdig te adviseren inzake de financiële spanwijdte op de korte en lange termijn. Het College van Kerkrentmeesters hanteert daarbij zo mogelijk een solide boekhoudkundige benadering. Het college zet zich sterk in voor geld werving en bewaakt de uitgaven kritisch.
b. Geldwerving, o.m. Kerkbalans, Solidariteitsheffing, subsidies, collecterooster en overige inkomsten¬bronnen.
c. Gebouwen, kerkgebouwen, pastorieën, beheer, verhuur, onderhoud, restauratie, etc.
d. Orgels, onderhoud, restauratie, etc.
e. Veiligheid voor gebouwen, gebruiksvergunning, etc.
f. Begraafplaats, administratie, tarieven, onderhoud, ruiming, etc.
g. Verzekeringsportefeuille.
h. Personeel, functioneringsgesprekken, salariëring, pensioenen, verzekeringen, ARBO-zorg, etc.
i. Vrijwilligers, vergoedingen, verzekeringen, etc.
j. Ledenadministratie en registers, doopboeken, belijdenisboeken, trouwboeken.
k. Archieven.
l. Kerkblad Over en Weer, website: pkcastricum.nl, administratief en financieel

In het kader van punt a is is belangrijk, dat het College jaarlijks een concept-begroting en concept-jaarrekening opstelt, en deze ter vaststelling aan de Kerkenraad voorlegt. Nadat de gemeente de gelegenheid heeft gehad hierop te reageren stelt de Kerkenraad deze stukken definitief vast.

Samenstelling

Het College van Kerkrentmeesters bestaat reglementair uit tenminste drie leden, zowel ouderlingen als niet ouderlingen, waarbij de eersten in de meerderheid dienen te zijn. De zittingsduur van de leden is vier jaar.

Het College heeft de bovengenoemde taken verdeeld over de leden.

Voorzitter: Frans van Meggelen (a.i.)
Vice-voorzitter: Willem Pool

Het secretariaat wordt gevoerd door Henk van der Leest.
Postadres: CvK Protestantse Gemeente Castricum; Postbus 104; 1900 AC  Castricum; 
Het secretariaat is ook per email bereikbaar.

Reglement

Het College van Kerkrentmeesters heeft haar beleid en werkwijze vastgelegd in een reglement. Het reglement is in januari 2013 geactualiseerd en getiteld: Beleid en werkwijze van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Castricum.