College van Diakenen

Doel

Het doel van de diaconie is het ondersteunen van mensen die in nood verkeren, zowel dichtbij als veraf.

Diaconaat is een taak van alle gemeenteleden; de diaconie activeert, stimuleert en ondersteunt die taak. is in de eerste plaats een taak van alle gemeenteleden. Daarnaast is er vanuit de ker georganiseerd diaconaat. Dit wordt uitgevoerd door  het College van Diakenen, kortweg de Diaconie genoemd en door een aantal werkgroepen, die onder de Diaconie vallen.

Het College van Diakenen bestaat uit diakenen (zij zijn lid van de kerkenraad) en uit diakonale medewerkers, die geen lid van de kerkenraad zijn.

Onder de diaconie vallen de volgende werkgroepen:  

- de Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

- De Werkgroep ouderencontact

- De Stichting Cluj

Hulp dichtbij

De diakonie richt zich verder zowel op de kerkelijke als op de burgerlijke gemeente. Dat laatste vindt plaats via een netwerk van contacten met o.a. de gemeente Castricum en maatschappelijke organisaties. Het doel van deze contacten is ondersteuning van mensen die in nood verkeren. Hulp wordt verstrekt in financiele vorm of op andere wijze. Daarnaast maakt de diakonie deel uit van het Noodfonds dat door een aantal diakonieen en Caritasgroepen uit de CAL-gemeenten wordt gevormd.

Hulp wordt verstrekt in financiële of andere vorm (bijv. bij het invullen van formulieren), het voeren van acties, enzovoorts. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de groeiende groep ouderen in onze gemeente. De gemeente wil aandacht geven aan de diverse noden die kunnen ontstaan bij het ouder worden, zoals vereenzaming en gezondheidsproblemen. 

Hulp Veraf

Aan de hulp veraf (noden in de wereld) wordt vanuit de diaconie aandacht besteed via de commissie
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking(ZWO). Ook zijn er enkele projecten die zich op dat "veraf" richten, zoals bijv. het project Cluj,

Noodfonds

De huidige wetgeving rondom privacy brengt met zich mee, dat het signaleren van noden dichtbij meer inspanning kost. Het beleid is erop gericht deze noden te signaleren in goed overleg met de lokale overheid. In verband hiermee is een Noodfonds opgericht voor de gehele burgerlijke gemeente Castricum. Dit oecumenische noodfonds wordt beheerd door de diaconieën van de kerkelijke gemeenten en parochies.

In het nieuwe seizoen zal de diaconie zich met de volgende onderwerpen bezighouden.

• hulpvragen

Het afgelopen jaar zijn er veel hulpaanvragen geweest, die in het algemeen goed en naar tevredenheid zijn afgerond; deels lopen ze nog verder. We verwachten dat er ook dit jaar weer aanvragen voor materiële hulp zullen komen, niet alleen door mensen uit onze kerk, maar ook door mensen die in uiterste nood de diaconie weten te vinden.
Ook legt de diaconie na overlijden contact met de nabestaanden en biedt hulp aan bij het verwerken van administratieve rompslomp.

• kerkdiensten

Afgelopen jaar zijn ook twee diaconale diensten gerealiseerd, waarin door diverse mensen is verteld over het diaconale werk dat zij verrichten. Ook dit seizoen zullen wij proberen één of twee diensten te organiseren.

• wie wil meedoen?

Als u belangstelling heeft om mee te werken in de diaconie of in één van de werkgroepen, neemt u dan contact op met de voorzitter a.i.: Johan Streefland

Secretaris/penningmeester a.i.: Peter de Bie
Administrateur: Wim Kat

Postadres: Diaconie van de Protestantse Gemeente Castricum; Postbus 145; 1900 AC  Castricum; 
Het secretariaat is ook per email bereikbaar.