Geschiedenis

De Protestantse Gemeente Castricum is op 1 januari 2006 ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Castricum.

Hervormde Gemeente

De Hervormde Gemeente van Castricum heeft een geschiedenis die al bij de Reformatie begint.  Toen werd de oude Dorpskerk overgedragen aan de hervormden. Omdat Castricum lang een klein dorp bleef werd de hervormde gemeente pas in 1861 zelfstandig. Vanaf de vijftiger jaren trad een sterke groei op, die de laatste jaren is afgezwakt. De Hervormde Gemeente beschikt over het kerkgebouw de Dorpskerk, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1200. Daarnaast is er 'De Schakel', waarin extra vergaderruimte beschikbaar is.

Gereformeerde Kerk

De Gereformeerde Kerk heeft een kortere geschiedenis. Vanaf 1931 is er sprake van een zelfstandige kerk in Castricum, die al in 1920 over een eigen gebouw beschikte. Ook in deze kerk is vanaf 1950 het ledental sterk gestegen. Daarom werd in 1954 een nieuw gebouw in gebruik genomen, de Maranathakerk. In 1978 werd dit gebouw uitgebreid, met een ontmoetingsruimte en vergaderruimten. Ook kwam er een nieuw orgel..

Meer over de Gereformeerde Kerk is te lezen in “De Gereformeerden van Castricum / Eigenzinnig en betrokken / Een Geschiedenis” van Meerten Ritzema ( uitgave Kirjaboek, 2013)

Samenwerking

In de jaren zeventig begon de samenwerking tussen de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente. Er werd aan regelmatige kanselruil gedaan, een predikant voor het gezamenlijke jeugd- en jongerenpastoraat werd samen betaald en veel activiteiten werden samengevoegd. De samenwerking werd steeds intensiever, verschillende werkgroepen werden samengevoegd. Beginjaren negentig werden de kerkenraden samengevoegd. Deze laatste constructie was geen lang leven beschoren. De gezamenlijke kerkenraad viel uit elkaar en het Samen op Weg proces kwam tot stilstand.

Enige tijd daarna is het samenwerkingsproces gelukkig weer op gang gekomen. Aanvankelijk waren het vooral werkgroepen die integreerden, later volgde de kerkenraad zelf. Ook de werving van nieuwe predikanten werd gezamenlijk aangepakt. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een echte fusie - mede op basis van de landelijke PKN-fusie - in 2006.