ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

Algemene gegevens

ANBI

De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de Belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.
Het RSIN-nummer van deze groepsbeschikking is 813612809

Op grond van deze groepsbeschikking zijn ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Castricum.

Organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst - algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) - kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Dit betekent dat uw vrijwillige bijdrage, donatie of gift fiscaal aftrekbaar is.

RSIN

Ook elke gemeente heeft een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN).
Voor onze Protestantse Gemeente te Castricum zijn dat:

  • voor het College van Kerkrentmeesters: RSIN-nummer 815245701
  • voor het College van Diakenen: RSIN-nummer 824105047

Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:

 

 

Organisatie

Structuur

De Protestantse gemeente te Castricum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

Doelstelling / visie

Onze doelstelling kan worden ontleend aan de kerkorde en is als volgt samen te vatten: “De kerk vervult de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. Zij belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.”

Ons beleidsplan is hiervan een uitwerking voor de middellange termijn. Ook het landelijk beleidsplan 'Dicht bij het hart' van de landelijke Protestantse Kerk is een dergelijke uitwerking hiervan.

Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 2 predikanten, 1 pastoraal werker, 4 ouderlingen, 2 diakenen en 3 ouderlingen/kerkrentmeesters.
Meer informatie over de kerkenraad vindt u hier.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het college van diakenen zorgt, naast het vele werk gedaan door gemeenteleden, voor het diaconale werk van de gemeente. Onder dit college vallen de werkgroepen ZWO, Ouderencontact en de werkgroep Samenlevingsdiaconaat en Milieu. Het college neemt samen met andere kerkgemeentes deel aan het Noodfonds in de gemeente Castricum.

 

 

Beloningsbeleid

De kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden pro Deo. Wel kunnen de door hen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
Predikanten zijn geen werknemer. Zij worden gehonoreerd volgens de landelijke richtlijnen van de kerk, te vinden op de landelijke website.
De beloning van de kerkelijk werkers is overeenkomstig de landelijke richtlijnen van de kerk, te vinden op de landelijke website.
Vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden pro Deo. Wel kunnen de door hen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Op onze website vindt u diverse uitingen van onze activiteiten.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

Het College van Kerkrentmeesters waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Het college van diakenen voert allerlei diaconale activiteiten uit, het jaarverslag van 2014 vindt u hier. De stichting Cluj heeft haar eigen jaarverslag.

 

 

 

 

Financiële gegevens Kerkrentmeesters

In de onderstaande opstellingen kan een afrondingsverschil ontstaan doordat de jaarrekeningen in centen nauwkeurig zijn opgesteld, maar hier in euro's worden getoond.

Verantwoording

In de onderstaande staat van baten en lasten vindt u de financiële verantwoording van de kerkrentmeesters van het voorgaande jaar.

In de kolom begroting staan de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

begroting 2017

rekening 2017

rekening 2016

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

35.000

52.155

51.049

Bijdragen gemeenteleden

211.500

210.335

225.076

Subsidies en overige bijdragen van derden

1.000

765

955

Totaal baten

247.500

263.255

277.080

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

161.300

145.422

148.027

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

30.500

29.220

26.683

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

17.500

16.376

17.058

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

82.000

77.517

77.953

Salarissen (koster, organist e.d.)

0

0

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

8.000

8.136

10.720

Lasten overige eigendommen en inventarissen

0

0

0

Totaal lasten

299.300

276.691

280.441

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

-51.800

-13.437

-3.361

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale(kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het instandhouden van het landelijk werk.

Begroting

In de begroting vindt u de geraamde ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de kerkrentmeesters voor het lopende jaar.
Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 

rekening 2016

begroting 2017

begroting 2018

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

51.049

35.000

47.000

Bijdragen gemeenteleden

225.076

211.500

200.300

Subsidies en overige bijdragen van derden

955

1.000

1.000

Totaal baten

277.080

247.500

248.300

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

148.027

161.300

153.300

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

26.683

30.500

29.500

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

17.058

17.500

17.000

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

77.953

82.000

81.000

Salarissen (koster, organist e.d.)

0

0

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

10.720

8.000

8.000

Lasten overige eigendommen en inventarissen

0

0

0

Totaal lasten

280.441

299.300

288.800

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

-3.361

-51.800

-40.500

 

Toelichting baten

De opbrengsten uit bezittingen zijn de huuropbrengsten van de kerkzalen en de rentebaten. Voor de perioden waarin wij de kerkzalen zelf niet nodig hebben zijn zij beschikbaar voor verhuur.
De bijdragen van gemeenteleden zijn de vaste vrijwillige bijdragen, de collecten voor de kerkelijke doeleinden voor zover zij niet worden doorgestort, giften, de opbrengst voor de Solidariteitskas en de jaarlijkse bijdrage voor Over en Weer.

Toelichting lasten
De bestedingen voor het pastoraat betreffen de honoraria en beloningen voor predikanten en kerkelijk werkers.
De bestedingen voor het diaconale gemeentewerk vallen onder de diaconie, zij zijn in deze opstelling niet begrepen.
De bijdragen aan andere organen binnen de kerk zien op het landelijk quotum, onze bijdrage aan de Solidariteitskas, en de omslagen voor de classis en de plaatselijke Raad van Kerken.
De lasten voor kerkelijke gebouwen zijn de kosten voor energie, belastingen, verzekeringen, onderhoud en schoonmaak.

De begrote tekorten worden merendeels gedekt door een onttrekking aan het eigen fonds voor het pastoraat, te weten in 2017 voor € 27.000 en in 2018 voor € 28.000.

 

Financiële gegevens Diaconie

Verantwoording

In de onderstaande staat van baten en lasten vindt u de financiële verantwoording van de diaconie van het voorgaande jaar.

In de kolom begroting staan de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

begroting 2017

rekening 2017

rekening 2016

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

1.500

1.291

1.768

Bijdragen gemeenteleden

36.000

24.635

89.150

Totaal baten

37.500

25.926

90.918

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

41.700

35.890

61.103

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

0

0

0

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

1.100

776

1.557

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

2.400

1.841

1.328

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

-3.000

-13.061

4.779

Salarissen (koster, organist e.d.)

0

0

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

675

480

467

Totaal lasten

42.875

25.926

69.235

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

-5.375

0

21.683

Toelichting

In 2017 kon door een vrijval uit de fondsen van de diaconie van € 13.061 een negatief resultaat worden vermeden.
In 2016 waren de bijdragen van gemeenteleden door onvangen legaten (€ 32.413) veel hoger dan normaal. Een deel hiervan is gereserveerd in fondsen (€ 4.779), wat in de uitgaven naar voren komt.

Begroting

In de begroting vindt u de geraamde ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie voor het lopende jaar.

 

rekening 2016

begroting 2017

begroting 2018

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

1.768

1.500

1.600

Bijdragen gemeenteleden

89.149

36.000

31.500

Totaal baten

90.917

37.500

33.100

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

61.103

41.700

41.700

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

0

0

0

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

1.557

1.100

1.750

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

1.328

2.400

2.000

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

4.779

-3.000

-3.000

Salarissen (koster, organist e.d.)

0

0

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

467

675

650

Totaal lasten

69.234

42.875

43.100

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

21.683

-5.375

-10.000

 

Toelichting

De baten van de diaconie bestaan voornamelijk uit opbrengsten van collectes en giften. Daarnaast wordt ieder jaar 7.000 euro ontrokken uit de opbrengst van de verkoop van een stuk land. Over het algemeen geldt: Stelregel: Des te meer Geoormerkte Giften gevraagd (voor specifieke doelen), des te minder ontvangen giften vrij te besteden.