Anbi-gegevens-gemeente-pkc

A.ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum
Algemene gegevens.
Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Castricum
RSIN/Fiscaalnummer : 815245701
Website adres : www.pkcastricum.nl
KVK nummer: 76355543
Email : kerkenraad@pkcastricum.nl
Postadres : Postbus 145
Postcode : 1900 AC
Plaats : Castricum
De Protestantse Gemeente te Castricum is een geloofsgemeenschap, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut ( kerkorde ) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven : een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financíën, toezicht en (tucht) rechtspraak, die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Castricum.

B. Samenstelling Bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a.de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 3 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken.(Ordinantie 11,art. 6-9 )
C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke kerk, die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3- Betrokken in Gods wending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst ,de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden in de link Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op de website www.pkcastricum.nl vindt u het beleidsplan 2021-2025 van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten” De beloning van de overige medewerkers in loondienst ,zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen ( begroting ) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het Plaatselijk kerkenwerk ( of kerk-zijn )vertoont een grote mate van continuïteit : de predikanten verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden enz.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten in 2022 en 2021 geeft ook inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar 2023 met grote negatieve afwijking in de energiekosten.

 

2023

2022

2021

              Baten  (x euro 1)             

Begroting

Rekening

Rekening

Opbrengst onroerend goed             

19300

23199

8471

Bijdragen gemeenteleden               

144700

164796

164362

Renteopbrengsten                         

39000

36748

30075

 

 

 

 

Totale Baten                             

203000

224743

202908

Lasten ( x euro 1)                         

 

 

 

Pastoraat, predikant, kerk. werker

145200

138272

124971

Kerkdiensten, gemeentewerk       

4500

5295

5008

Bijdrage organen o.a. PKN           

`12400

10762

`13121

Kerkelijke gebouwen                   

50300

26600

35626

Koren, organisten                       

3200

4350

3772

Beheer, administratie                     

17600

21476

14336

Bankkosten                                   

1800

1745

`1458

TOTALE LASTEN                       

23500

208500

197290

 

 

 

 

Operationeel resultaat             

-32000

16243

5618

Incidentele baten en lasten     

 

-111294

81916

Resultaat verslagjaar               

-32000

-95051

87534

De incidentele baten bestaan vooral uit herwaardering onroerend goed en koersfluctuaties van de RABO Certificaten.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale gebouwen.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat in de vorm van salarissen predikant en kerkelijk werker en aan organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan het in stand houden van gebouwen, voor het houden van kerkdiensten, kosten eigen organisatie en bijdrage aan landelijk PKN werk.