Anbi-gegevens-gemeente-pkc

A. ANBI  gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

Algemene gegevens.

Naam ANBI  :  Protestantse Gemeente te Castricum

RSIN/Fiscaalnummer : 815245701

Website adres : www.pkcastricum.nl

Email :  kerkenraad@pkcastricum.nl

Postadres : Postbus 145

Postcode : 1900 AC

Plaats : Castricum

De Protestantse Gemeente te Castricum is een geloofsgemeenschap, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut ( kerkorde ) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven : een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook  vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financíën, toezicht en (tucht) rechtspraak, die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Castricum.

B. Samenstelling Bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a.de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 3 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegeheden contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken.(Ordinantie 11,art. 6-9 )

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt  in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke kerk, die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst ,de drie-enige God,Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden in de link 
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. 
Op de website www.pkcastricum.nl vindt u het beleidsplan 2021-2025 van onze gemeente.                                                   

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten” De beloning van de overige medewerkers in loondienst ,zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de  “ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland”.De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen ( begroting ) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het Plaatselijk kerkenwerk ( of kerk-zijn )vertoont een grote mate van continuïteit : de predikanten verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden enz. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 
De voorgenomen bestedingen voor het  jaar 2021 zullen niet sterk afwijken van de gerealiseerde bestedingen van het verslag jaar 2020. 
De incidentele baten 2020 betreffen grotendeels winst verkoop Maranatha Kerk.

   2020    2020    2019
begroting  rekening  rekening
Baten (x euro 1)
Opbrengst uit bezittingen 36000 37626 45008
Bijdragen gemeenteleden 173600 168235 183239
Subsidies en bijdragen 600 0 675
Incidentele baten 0 431160 145348
Totale baten 210200 637021 374270
Lasten (x euro 1)
Pastoraat,predikant,kerkelijk werker 126000 139554 152624
Kerkdiensten,gemeentewerk 8000 4105 5701
Bijdrage PKN organen 14700 14228 14740
Kerkelijke gebouwen 42000 37893 48151
Koren,organisten 8000 3112 8403
Beheer,administratie,bank 16500 12168 16687
Incidentele lasten 0 7383 12544
Totale lasten 215200 218443 258850
Resultaat verslagjaar 5000 418578 115420
Operationeel resultaat -5000 -5199 -17384

Toelichting                                                                                                                         

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf
voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Aktie Kerkbalans hun bijdrage gevraagd voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie,behoudens voor de instandhouding van monumentale gebouwen.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat in de
vorm van salarissen. predikant en kerkelijk werker en aan organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan het instandhouden van gebouwen,kerkdiensten Kosten eigen organisatie en bijdrage aan landelijk PKN werk.
Onder de lasten  van beheer zijn opgenomen kosten voor administratie en beheer van bezittingen.

De Corona pandemie is in 2020 van grote invloed geweest op de kerkelijke actviteiten, waardoor de kosten lager waren dan begroot.
Maar daardoor ook minder collecte opbrengsten. 
De kosten pastoraat, (interim) predikant en kerkelijk werker waren
hoger dan begroot door tijdelijk hogere inzet.
Per saldo was het exploitatie resultaat 2020 toch nog conform de begroting.