Anbi gegevens Diaconie

 1. Algemene gegevens Diaconie.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse kerk te Castricum

Telefoonnummer(secretaris):

0251 653784

RSIN/Fiscaal nummer:

824105047

Website adres:

www.pkcastricum.nl

E-mail:

cvdiakenen@pkcastricum.nl

Adres (secretaris):

 Goudenregenlaan 3

Postcode:

1901 SM

Plaats:

Castricum

Postadres:

 Postbus 145

Postcode:

1900 AC

Plaats:

Castricum

De Protestantse gemeente te Castricum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Castricum.

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op deze website www.pkcastricum.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente, Kiezen en delen, waarin het beleid van de diaconie onder punt 6e. als volgt is verwoord.

Diaconaat

In de Protestantse Kerk Castricum gaat het behalve om omzien naar elkaar ook om de zorg voor de naaste en de samenleving. De diaconie helpt de gemeente zich bewust te zijn van haar diaconale opdracht, waardoor zij zich betrokken voelt.

Missie

De diaconie voelt zich geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid op basis van wederkerigheid. Zij voelt zich in haar activiteiten geïnspireerd door de 7 werken van barmhartigheid, waarin wordt opgeroepen om de naaste te dienen door:

 • hongerigen te eten geven,
 • dorstigen te drinken geven,
 • naakten te kleden,
 • naar gevangenen toe te gaan,
 • zieken te bezoeken,
 • daklozen onderdak te geven, en
 • doden te begraven.

De diaconie wijst op die groepen in de samenleving - dichtbij en veraf - die onze hulp nodig hebben. Die hulp kan bestaan uit voorbeden, aandacht, en uit financiële en materiële steun.

Ouderen

Er bestaan van oudsher diverse georganiseerde activiteiten voor ouderen: Bijeenkomsten van de Contactgroep ouderen, Samen lunchen, de voorjaarstocht, de theemiddag en de kerstmaaltijd van de Werkgroep ouderen. De diaconie heeft zich tot doel gesteld om bij deze activiteiten betrokken te zijn en ze op elkaar af te stemmen; dit laatste in nauwe samenwerking met de werkgroep pastoraat.

Jongeren

Samen met de werkgroep bezinning wordt in het kader van DABAR – Woord en daad- gezocht naar mogelijkheden om jongeren/jonge ouders te betrekken bij vormen van kerk-zijn.

Gemeentediaconaat /Samenlevingsdiaconaat

Het beleid is gericht op het signaleren van noden in de lokale samenleving, dit in goed overleg met de lokale overheid. Tweemaal per jaar vindt hiertoe formeel overleg plaats met de burgerlijke gemeente.

Daarnaast verleent de diaconie ook rechtstreeks ondersteuning, in financiële zin of in andere vormen zoals bij het invullen van formulieren.

Er wordt door de diakenen geparticipeerd in het Lokaal Comité Vrijwilligersbeleid van de Stichting Welzijn Castricum. In dit overlegorgaan zijn contacten gelegd met instanties als De Zonnebloem en het Rode Kruis om samen oplossingen te zoeken en uit te voeren voor eenzaamheid en andere praktische problemen.

De diaconie ondersteunt de regionale Voedselbank o.a. door levensmiddelen in te zamelen.

Noodfonds

Het beleid van stichting Noodfonds is gericht op het bieden van daadwerkelijke steun in geval van acute financiële nood in onze burgerlijke gemeente Castricum. Dit gaat in overleg met de lokale overheid en maatschappelijke dienstverleningsorganisatie Socius. Inmiddels is ook de protestantse kerk Uitgeest-Akersloot aangesloten. Het noodfonds wordt beheerd door vertegenwoordigers van de diaconieën en charitas instellingen van de kerkelijke gemeenten en parochies.

Bovenplaatselijk werk

De diaconie onderhoudt contacten met diverse regionale instellingen voor maatschappelijke zorg of –ondersteuning. Indien nodig wordt (via) deze organisaties ook financiële steun geboden. Voorbeelden van betrokkenheid bij bovenplaatselijk werk zijn de voedselbank, inloophuizen, hospices en Socius (maatschappelijk werk).

Zending en werelddiaconaat

Aan de hulp veraf (noden in de wereld) wordt vanuit de diaconie aandacht besteed via de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).Deze commissie organiseert twee maal per jaar een ZWO-viering, waarin op concrete wijze aandacht gegeven wordt aan projecten van Kerk in Actie. 

Middelen

Het beleid van de diaconie is er niet op gericht om grote geldbedragen achter te houden en te reserveren, dan wel om onroerend goed te beheren. In dit verband paste bijvoorbeeld het besluit om de in bezit zijnde stukken tuinbouwgrond te verkopen.

De diaconie neemt zich voor om verworven en verkregen gelden op een onderbouwde wijze te besteden voor diaconale doeleinden. Dit betekent dat in geval van een relatief grote reserve het mogelijk is om jaarlijks meer financiële ondersteuning te bieden dan wat op basis van de inkomsten mogelijk zou zijn.

Jaarlijks wordt een lijst van meerjarige en eenmalige collectedoelen vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanvragen om ondersteuning voor lokale, regionale, landelijke en wereldwijde hulpvragen of projecten.

De diaconie streeft ernaar het bovenstaande huidige beleid ook in de komende jaren te continueren.

Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de begroting voor 2020 in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten 2019 met toelichting, en Begroting 2020.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

In onderstaand overzicht vindt u de financiële verantwoording van de Diaconie over het afgelopen jaar: de Rekening van Baten en Lasten over 2019 met ter vergelijking de begroting 2019, en dezelfde cijfers over het daaraan voorafgaande jaar 2018.

Opbrengsten uit bezittingen betreffen dividenden en rente, en de Bijdragen gemeenteleden zijn de ontvangsten uit collecten en giften.

De Diaconie beschikt over een ruim Eigen vermogen, mede door de ontvangst van legaten. Middels een zgn. Goede doelen plan brengt de Diaconie dit vermogen via giften en aanvullingen op collecten jaarlijks geleidelijk terug naar een vastgesteld noodzakelijk minimum niveau. Hierdoor kunnen de Bestedingen Diaconaal werk aanzienlijk hoger zijn dan de ontvangen jaarlijkse Bijdragen van de gemeenteleden.

Onderstaande overzichten zijn weergegeven volgens de landelijke rapportagerichtlijnen van de PKN (ten behoeve van ANBI publicatie), en omdat een aantal regels niet van toepassing is op onze Diaconie tonen deze geen bedragen. 

 

Baten

Begroting 2019

Rekening 2019

Rekening 2018

Opbrengsten uit bezittingen

800

1.252

1.385

Bijdragen gemeenteleden

23.300

18.761

21.256

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

0

0

0

Incidentele baten

0

2.615

0

Totaal baten

24.100

22.629

22.641

 

 

Lasten

 

 

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

0

0

0

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk, wereldwijd)

36.800

31.223

32.848

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

2.000

1.573

1.920

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

0

1

0

Salarissen (koster, organist, e.d.)

0

0

0

Lasten beheer, administratie, bankkosten, rente

510

469

873

Lasten overige eigendommen en inventarissen

 

0

0

Incidentele lasten

 

500

0

Totaal lasten

39.310

33.765

35.641

 

 

Resultaat verslagjaar (ten laste van Eigen vermogen)

-15.210

-11.137

-13.000

 

Begroting 2020- Voor het komende jaar worden geen materiële verschillen met de financiële uitkomsten over 2019 verwacht. De verwachte voortzetting van de daling van het aantal gemeenteleden zal  uiteraard wel tot gevolg hebben dat ook ontvangsten uit collecten en giften, en de doorbetalingen daarvan, lager zullen uitvallen . Ook zijn er weer aanvullende giften gepland tot een bedrag van EUR 10.000.

Baten

Begroting 2020

Rekening 2019

Rekening 2018

Opbrengsten uit bezittingen

1.190

1.252

1.385

Bijdragen gemeenteleden

16.000

18.761

21.256

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

0

0

0

Incidentele baten

0

2.615

0

Totaal baten

17.190

22.629

22.641

 

 

Lasten

 

 

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

0

0

0

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk, wereldwijd)

27.250

31.223

32.848

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

1.500

1.573

1.920

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

0

1

0

Salarissen (koster, organist, e.d.)

0

0

0

Lasten beheer, administratie, bankkosten, rente

500

469

873

Lasten overige eigendommen en inventarissen

 

0

0

Incidentele lasten

 

500

0

Totaal lasten

29.250

33.765

35.641

 

 

Resultaat verslagjaar (ten laste van Eigen vermogen)

-12.060

-11.137

-13.000