Anbi-gegevens-diaconie-pkc

Algemene gegevens 

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse Kerk te. Castricum

RSIN/Fiscaal nummer:

Nummer Kamer van Koophandel:

824105047

76355675

Website adres:

www.pkcastricum.nl

E-mail:

cvdiakenen@pkcastricum.nl

Adres:

Postbus 145

Postcode:

1900 AC

Plaats:

Castricum


De Protestantse Kerk te Castricum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: 
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland
.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Kerk te Castricum.

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 4. Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

 D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet” 
Op de website www.pkcastricum.nl vindt u het beleidsplan “Naar een nieuwe toekomst van de Protestantse Kerk Castricum”.

De beleidsvisie van de diaconie van onze kerk kan als volgt worden beschreven..

Diaconaat

In de Protestantse Kerk Castricum gaat het behalve om omzien naar elkaar ook om de zorg voor de naaste en de samenleving. De diaconie helpt de gemeente zich bewust te zijn van haar diaconale opdracht, waardoor zij zich betrokken voelt. 

Missie

De diaconie voelt zich geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid op basis van wederkerigheid. Zij voelt zich in haar activiteiten geïnspireerd door de 7 werken van barmhartigheid, waarin wordt opgeroepen om de naaste te dienen door:

 • hongerigen te eten geven,
 • dorstigen te drinken geven,
 • naakten te kleden,
 • naar gevangenen toe te gaan,
 • zieken te bezoeken,
 • daklozen onderdak te geven, en
 • doden te begraven.

De diaconie wijst op die groepen in de samenleving - dichtbij en veraf - die onze hulp nodig hebben. Die hulp kan bestaan uit voorbeden, aandacht, en uit financiële en materiële steun.

Ouderen

Er bestaan van oudsher diverse georganiseerde activiteiten voor ouderen: Bijeenkomsten van de Contactgroep ouderen, Samen lunchen, de voorjaarstocht, de theemiddag en de kerstmaaltijd van de Werkgroep ouderen. De diaconie heeft zich tot doel gesteld om bij deze activiteiten betrokken te zijn en ze op elkaar af te stemmen; dit laatste in nauwe samenwerking met de werkgroep pastoraat.

Gemeentediaconaat /Samenlevingsdiaconaat

Het beleid is gericht op het signaleren van noden in de lokale samenleving, dit in goed overleg met de lokale overheid. Tweemaal per jaar vindt hiertoe formeel overleg plaats met de burgerlijke gemeente. 
Daarnaast verleent de diaconie ook rechtstreeks ondersteuning, in financiële zin of in andere vormen zoals bij het invullen van formulieren. 
Er wordt door de diakenen geparticipeerd in Samenwerkingsverband  Vrijwilligersbeleid van de Stichting Welzijn Castricum. In dit overlegorgaan zijn contacten gelegd met instanties als De Zonnebloem en het Rode Kruis om samen oplossingen te zoeken en uit te voeren voor eenzaamheid en andere praktische problemen. 
De diaconie ondersteunt de regionale Voedselbank o.a. door levensmiddelen in te zamelen.

Noodfonds

Het beleid van stichting Noodfonds is gericht op het bieden van daadwerkelijke steun in geval van acute financiële nood in onze burgerlijke gemeente Castricum. Dit gaat in overleg met de lokale overheid en maatschappelijke dienstverleningsorganisatie Socius. Inmiddels is ook de protestantse kerk Uitgeest-Akersloot aangesloten. Het noodfonds wordt beheerd door vertegenwoordigers van de diaconieën en charitas instellingen van de kerkelijke gemeenten en parochies.

Bovenplaatselijk werk

De diaconie onderhoudt contacten met diverse regionale instellingen voor maatschappelijke zorg of –ondersteuning. Indien nodig wordt (via) deze organisaties ook financiële steun geboden. Voorbeelden van betrokkenheid bij bovenplaatselijk werk zijn de voedselbank, inloophuizen, hospices en Socius (maatschappelijk werk).

Zending en werelddiaconaat

Aan de hulp veraf (noden in de wereld) wordt vanuit de diaconie aandacht besteed via de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).Deze commissie organiseert twee maal per jaar een ZWO-viering, waarin op concrete wijze aandacht gegeven wordt aan projecten van Kerk in Actie. 

Middelen

Het beleid van de diaconie is er niet op gericht om grote geldbedragen achter te houden en te reserveren, dan wel om onroerend goed te beheren. In dit verband paste bijvoorbeeld het besluit om de in bezit zijnde stukken tuinbouwgrond te verkopen. 
De diaconie neemt zich voor om verworven en verkregen gelden op een onderbouwde wijze te besteden voor diaconale doeleinden. Dit betekent dat in geval van een relatief grote reserve het mogelijk is om jaarlijks meer financiële ondersteuning te bieden dan wat op basis van de inkomsten mogelijk zou zijn. 
Jaarlijks wordt een lijst van meerjarige en eenmalige collectedoelen vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanvragen om ondersteuning voor lokale, regionale, landelijke en wereldwijde hulpvragen of projecten. 
De diaconie streeft ernaar het bovenstaande huidige beleid ook in de komende jaren te continueren.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. Voor een verder inzicht in de activiteiten van de diaconie wordt verwezen naar de website van onze kerk alsmede naar het  beleidsplan onder punt D hierboven.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. 
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Opgemerkt wordt dat de werkelijke bijdragen van kerkleden (collecten) en bestedingen diaconaal werk in het jaar 2020 (en vermoedelijk ook 2021) veel hoger zijn uitgevallen resp. zullen uitvallen dan gebruikelijk als gevolg van de COVD-19 pandemie (zie ook de Toelichting onder punt H hieronder).

H. Staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het lopende verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 

 

 

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2023

2022

2021

Opbrengsten en Baten

 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

139

719

495

Bijdragen van leden en anderen

4.500

4.553

8.064

Door te zenden collecten en giften

18.500

25.014

16.386

Totaal baten A

23.139

30.285

24.945

Uitgaven en Kosten

 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

750

809

707

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

1.190

1.224

1.147

Kosten beheer, administratie en archief

110

274

30

Rentelasten/bankkosten

750

1.068

425

Diaconaal werk plaatselijk

5.500

7.996

7.478

Diaconaal werk regionaal/landelijk

7.000

3.500

3.500

Diaconaal werk wereldwijd

18.000

19.500

18.048

Afdrachten door te zenden collecten en giften

18.500

25.014

16.386

Totaal lasten A

51.800

59.385

47.721

Operationeel resultaat (A)

-28.661

-29.100

-22.776

Incidentele baten en lasten

 

Incidentele baten

0

0

55.811

Incidentele lasten

0

0

0

Incidentele baten en lasten (B)

0

0

55.811

Resultaat verslagjaar (A+B)

-28.661

-29.100

33.035

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

0

0

0

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

1.000

500

0

Toevoegingen bestemmingsreserves

0

0

0

Toevoegingen bestemmingsfondsen

0

0

0

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

1.000

500

0

Resultaat naar Algemene reserve (D)

-27.661

-28.600

33.035

Toelichting op het resultatenoverzicht

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen (onze diaconie bezit alleen geldmiddelen). Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

De Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2022 resulteerde in een nadelig saldo van
€ -28.600. Vorig jaar 2021 resulteerde nog in een batig saldo van € +33.035, maar dit positieve resultaat werd toen veroorzaakt door de ontvangst van een legaat ter grootte van € 55.811.

Het totaal van de ontvangsten uit collecten en giften (Bijdragen van leden en Door te zenden collecten) bedroeg € 29.567, en was daarmee 21% hoger dan in het jaar daarvoor. De belangrijkste reden hiervoor moet gezocht worden in de zorg van gemeenteleden over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, en de daardoor ontstane hoge inflatie en veel hogere energiekosten waardoor veel gezinnen in financiële problemen zijn gekomen. De plaatselijke collecten voor de Voedselbank en het Noodfonds Energiekosten bedroegen dan ook meer dan €10.000 (dus ruim 1/3e van de totale ontvangsten).

De uitgaven aan Diaconaal werk (plaatselijke ondersteuning tezamen met de afdrachten van de zgn. doorzendcollecten, alsmede aanvullingen uit eigen middelen hierop) bedroegen € 56.010, dus €26.443 hoger dan de ontvangsten uit de hierboven genoemde collecten en giften. Dit werd veroorzaakt door de aanvullingen op doorzendcollecten uit de eigen middelen van de Diaconie. De Diaconie beschikt over een ruim Eigen vermogen, mede door de ontvangst in het verleden van legaten. Middels het zgn. Goede Doelen Plan brengt de Diaconie dit vermogen jaarlijks via aanvullingen op collecten en giften geleidelijk terug naar een noodzakelijk geacht minimum niveau. Hierdoor kunnen de bestedingen aan diaconaal werk aanzienlijk hoger zijn dan de ontvangen jaarlijkse bijdragen van de gemeenteleden.

De opbrengsten uit Rente, dividenden en beleggingen bestaan momenteel uit de (relatief lage) rente op spaarcontracten bij de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer), en het dividend ontvangen van Oikocredit. Gedurende 2020 en 2021 werd dit dividend tijdelijk stopgezet als gevolg van COVID-19, maar in dit jaar werd dit weer hervat.

Onder Bijdragen aan andere organen is het zgn. Diaconaal Quotum opgenomen, een afdracht aan de landelijke PKN op basis van aantal belijdende leden en van ontvangsten uit collecten en giften.

Begroting 2023

Voor het jaar 2023 werden geen materiële verschillen begroot in vergelijking met de financiële uitkomsten over het afgelopen jaar. Ook zijn weer aanvullende giften ten laste van het eigen vermogen gepland tot een bedrag van € 25.000.