Protestantse Kerk Castricum
  • Home »
  • Anbi gegevens PKC

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum


Algemene gegevens

ANBI

De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de Belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.
Het RSIN-nummer van deze groepsbeschikking is 813612809

Op grond van deze groepsbeschikking zijn ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Castricum.

Organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst - algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) - kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Dit betekent dat uw vrijwillige bijdrage, donatie of gift fiscaal aftrekbaar is.

RSIN

Ook elke gemeente heeft een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN).
Voor onze Protestantse Gemeente te Castricum zijn dat:

  • voor het College van Kerkrentmeesters: RSIN-nummer 815245701
  • voor het College van Diakenen: RSIN-nummer 824105047

Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:

Organisatie

Structuur

De Protestantse gemeente te Castricum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

Doelstelling / visie

Onze doelstelling kan worden ontleend aan de kerkorde en is als volgt samen te vatten: “De kerk vervult de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. Zij belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.”

Ons beleidsplan is hiervan een uitwerking voor de middellange termijn. Ook het landelijk beleidsplan 'Met Hart en Ziel” van de landelijke Protestantse Kerk is een dergelijke uitwerking hiervan.

Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 1 predikant, 4 ouderlingen, 1 diaken en 3 ouderlingen/kerkrentmeesters.
Meer informatie over de kerkenraad vindt u hier.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het college van diakenen zorgt, naast het vele werk gedaan door gemeenteleden, voor het diaconale werk van de gemeente. Onder dit college vallen een drietal werkgroepen; de ZWO, de werkgroep ouderen en de werkgroep Cluj. Het college neemt samen met andere kerkgemeentes deel aan het Noodfonds in de gemeente Castricum.

Beloningsbeleid

De kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden pro Deo. Wel kunnen de door hen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
Predikanten zijn geen werknemer. Zij worden gehonoreerd volgens de landelijke richtlijnen van de kerk, te vinden op de landelijke website.
De beloning van de kerkelijk werkers is overeenkomstig de landelijke richtlijnen van de kerk, te vinden op de landelijke website.
Vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden pro Deo. Wel kunnen de door hen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Op onze website vindt u diverse uitingen van onze activiteiten.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

Het College van Kerkrentmeesters waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Het college van diakenen voert allerlei diaconale activiteiten uit, het jaarverslag van 2014 vindt u hier. De stichting Cluj heeft haar eigen jaarverslag. Het financieel jaarverslag van 2014 staat hier, een uittreksel staat hieronder.

 

Financiële gegevens Kerkrentmeesters

In de onderstaande opstellingen kan een afrondingsverschil ontstaan doordat de jaarrekeningen in centen nauwkeurig zijn opgesteld, maar hier in euro's worden getoond.

Verantwoording

In de onderstaande staat van baten en lasten vindt u de financiële verantwoording van de kerkrentmeesters van het voorgaande jaar.

In de kolom begroting staan de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

begroting 2016

rekening 2016

rekening 2015

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

35.500

51.049

38.815

Bijdragen gemeenteleden

227.500

225.076

240.926

Subsidies en overige bijdragen van derden

1.000

955

1.470

Totaal baten

264.000

277.080

281.212

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

174.000

148.027

143.465

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

30.500

26.683

26.612

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

17.500

17.058

18.201

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

85.000

77.953

78.230

Salarissen (koster, organist e.d.)

0

0

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

8.000

10.720

27.301

Lasten overige eigendommen en inventarissen

0

0

0

Totaal lasten

315.000

280.441

293.810

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

-51.000

-3.361

-12.598

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale(kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het instandhouden van het landelijk werk.

Begroting

In de begroting vindt u de geraamde ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de kerkrentmeesters voor het lopende jaar.
Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 

rekening 2015

begroting 2016

begroting 2017

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

38.815

35.500

35.000

Bijdragen gemeenteleden

240.926

227.500

211.500

Subsidies en overige bijdragen van derden

1.470

1.000

1.000

Totaal baten

281.212

264.000

247.500

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

143.465

174.000

161.300

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

26.612

30.500

30.500

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

18.201

17.500

17.500

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

78.230

85.000

82.000

Salarissen (koster, organist e.d.)

0

0

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

27.301

8.000

8.000

Lasten overige eigendommen en inventarissen

0

0

0

Totaal lasten

293.810

315.000

299.300

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

-12.598

-51.000

-51.800

 

Toelichting baten

De opbrengsten uit bezittingen zijn de huuropbrengsten van de kerkzalen en de rentebaten. Voor de perioden waarin wij de kerkzalen zelf niet nodig hebben zijn zij beschikbaar voor verhuur.
De bijdragen van gemeenteleden zijn de vaste vrijwillige bijdragen, de collecten voor de kerkelijke doeleinden voor zover zij niet worden doorgestort, giften, de opbrengst voor de Solidariteitskas en de jaarlijkse bijdrage voor Over en Weer.

Toelichting lasten
De bestedingen voor het pastoraat betreffen de honoraria en beloningen voor predikanten en kerkelijk werkers.
De bestedingen voor het diaconale gemeentewerk vallen onder de diaconie, zij zijn in deze opstelling niet begrepen.
De bijdragen aan andere organen binnen de kerk zien op het landelijk quotum, onze bijdrage aan de Solidariteitskas, en de omslagen voor de classis en de plaatselijke Raad van Kerken.
De lasten voor kerkelijke gebouwen zijn de kosten voor energie, belastingen, verzekeringen, onderhoud en schoonmaak.

Het begroot tekort voor 2016 wordt merendeels gedekt door onttrekkingen aan eigen fondsen, te weten voor jeugdwerk € 3.500 en voor pastoraat € 26.000.
Het begroot tekort voor 2017 wordt voor € 27.000 gedekt door een onttrekking aan het eigen fonds voor pastoraat.

Financiële gegevens Diaconie

Verantwoording

In de onderstaande staat van baten en lasten vindt u de financiële verantwoording van de diaconie van het voorgaande jaar.

In de kolom begroting staan de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

begroting 2014

rekening 2014

rekening 2013

Baten

 

 

 

Rente baten

2.000

1.959

2.472

Collectes en giften diaconie

9.000

9.429

9.073

Eén op één door te zenden collectes en giften

20.000

34.329

19.916

Aanvulling uit verkoop diaconale grond

7.000

4.314

8.734

Totaal baten

38.000

50.031

40.195

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Kosten kerkdiensten (bloemen, avondmaal)

1.300

618

905

Diaconaal quotum

1.700

1.782

1.709

Kosten beheer en publiciteit

950

890

915

Kosten rechtshulp i.v.m. diaconale grond

1.800

1.092

11.532

Bankkosten

250

288

234

Persoonlijke en maatschappelijke ondersteuning

2.000

1.816

2.288

Noodfonds

5.000

5.000

5.000

Ouderenwerk

2.000

1.304

1.362

Eén op één doorgezonden collectes en giften

20.000

34.329

19.922

Goede doelen uit opbrengst verkoop diaconale grond

7.000

4.314

8.734

Totaal lasten

42.000

51.433

52.601

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

- 4.000

- 1.402

- 12.406

 

Toelichting

De collectes en giften voor het eigen werk van de diaconie was ca. € 400 meer dan begroot.

De door te zenden collectes en giften zijn ruim € 14.000 hoger dan begroot door 1) de opbrengst voor de gezinshereniging van een Afghaanse vluchteling ( € 3.465), 2) het cadeau voor het afscheid van Maas Beitler (project Mary Jane € 5.925) en de één op één hulp via de diaconie van een gemeentelid aan een gezin.

De nasleep van de rechtshulp inzake de eigendomsrechten van een gedeelte van een perceel diaconale landbouwgroep viel ruim € 700 lager uit dan begroot. De diaconie heeft overigens de rechtszaak verloren als gevolg van verjaring.

In 2013 heeft de diaconie een stuk landbouwgrond verkocht en is afgesproken om uit de opbrengst gedurende een aantal jaren een bedrag te besteden aan goede doelen o.a. de Stichting Adopteer een Vroedvrouw, de Stichting Straatkinderen van Kathmandu, etc.

Begroting

In de begroting vindt u de geraamde ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie voor het lopende jaar.

 

rekening 2013

begroting 2014

begroting 2015

Baten

 

 

 

Rente baten

2.472

2.000

1.000

Collectes en giften diaconie

9.073

9.000

8.500

Eén op één door te zenden collectes en giften

19.916

20.000

24.000

Aanvulling uit verkoop diaconale grond

8.734

7.000

7.000

Totaal baten

40.195

38.000

41.500

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Kosten kerkdiensten (bloemen, avondmaal)

905

1.300

1.000

Diaconaal quotum

1.709

1.700

1.800

Kosten beheer en administratie

12.448

2.750

630

Bankkosten

234

250

250

diaconaal werk plaatselijk

8.651

9.000

14.000

diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk

11.362

10.000

8.300

diaconaal werk wereldwijd

17.294

17.000

14.700

Totaal lasten

52.603

42.000

40.680

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

-12.508

-4.000

-820

 

Toelichting baten

De baten van de diaconie bestaan voornamelijk uit opbrengsten van collectes en giften. Daarnaast wordt ieder jaar 7.000 euro ontrokken uit de opbrengst van de verkoop van een stuk land. Over het algemeen geldt: Stelregel: Des te meer Geoormerkte Giften gevraagd (voor specifieke doelen), des te minder ontvangen giften vrij te besteden.

Toelichting lasten
De kosten voor beheer en administratie waren in 2013 en 2014 (begroting) hoger door kosten voor een proces. In 2015 is hier geen sprake meer van. Het begroot tekort voor 2015 wordt goeddeels gedekt door onttrekkingen aan eigen middelen.